Close

SALTO Systems HQ Spain

SALTO Systems country offices

Juridisk informasjon

SALTO Systems S.L. (heretter benevnt SALTO) oppfyller kravene i Lov 34/2002 av 11. juli med hensyn til Den informasjonstekniske og elektroniske handelsorganisasjons tjenester i Grunnlov 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personlige opplysninger, samt alle øvrige her relevante Europeiske lover, og har på denne grunn etablert følgende juridiske notis.

Bruken av hjemmesiden medfører status som bruker og impliserer full aksept, uten reservasjoner, av alle punkter inkludert i denne juridiske advarsel, slik at dersom bruker ikke eniger betingelsene her erklært så bør vedkommende heller ikke bruke hjemmesiden.

Generell informasjon:

Salto Systems, S.L.

C/Arkotz 9, Pol. Lanbarren, C .P. 20180

Oiartzun (Gipuzkoa)

Organisasjonsnummer: B-20708517

Registrert i Bedriftsregisteret i Guipúzcoa

Personvern

I henhold til Grunnlov 15/1999 av 13. desember om Beskyttelse av personlige opplysninger, vennligst vær oppmerksom på at alle slike personlig opplysninger du måtte avgi ved besøk på vår hjemmeside www.saltosystems.com vil behandles konfidensielt og bli del av en fil eid av SALTO som er fullt registrert i det Spanske agentur for databeskyttelse (www.agpd.es). Dine opplysninger vil kun benyttes til understøttelse av tjenester tilbudt på hjemmesiden og for i fremtiden kunne sende deg henvendelser som kan være av din interesse.

Vennligst vær oppmerksom også på at du kan utøve dine rettigheter til innsyn, rettelse, annullering og opposisjon i henhold til provisjonene i Grunnlov 15/1999 av 13. desember om Beskyttelse av personlige opplysninger ved å sende et brev ilagt fotokopi av dine nasjonale identitetspapirer til følgende adresse: Salto Systems, S.L. C/Arkotz, Pol. Lanbarren, C .P. 20180 Oiartzun (Gipuzkoa).

Alle opplysninger gitt av bruker markert med en asterisk (*) vil være nødvendige for å yte service og tjenester samt for å kunne kontakte bruker. Det vil aldri være slik at man ved ikke å avgi flere opplysninger enn de markert som nødvendige vil oppleve lavere kvalitet på våre tjenester.

SALTO skal ikke selge, leie eller videregi til noen tredjepart noen personlige opplysninger avgitt av hjemmesidens brukere.

Bruker garanterer at alle avgitte personlige opplysninger er sanne og tar ansvar for å informere om eventuelle endringer av slike personlige opplysninger. Bruker er alene ansvarlig for alle eventuelle skader eller ødeleggende konsekvenser som falske (unøyaktige, ufullstendige, utdaterte) personlige opplysninger kan ha for SALTO eller for en tredjepart.

SALTO har tatt alle forholdsregler for å unngå endringer, tap, behandling eller uautorisert adgang til personlige opplysninger, hele tiden observant på den teknologiske situasjonen. Dermed skal bruker være klar over at sikkerhetsforanstaltninger på internettet ikke er uangripelige.

Utfylling av skjemaer på hjemmesiden impliserer at bruker gir sin fulle tilslutning til at personlige opplysninger inkluderes SALTOs ovenfor nevnte automatiserte fil.

Informasjonskapsler

Hjemmesiden www.saltosystems.com benytter seg ikke av informasjonskapsler hvormed slike fysiske informasjonsfiler deponeres i brukerens egen terminal for å forenkle brukerens navigering på hjemmesiden. Ikke desto mindre har bruker anledning til å konfigurere sin nettleser til ikke å installere slike filer.

Intellektuell og industriell eiendom 

Alt innhold på hjemmesiden, inkludert og uten restriksjoner alle tekster og bilder, all grafikk og design, alle intellektuelle eiendomsrettigheter som korresponderer til slikt innhold, så vel som alle varemerker, bedriftsnavn eller hvilken som helst logo, eies av SALTO eller andre juridisk rettmessige eiere med alle rettigheter reservert eier.

Enhver full eller delvis reproduksjon av ethvert innhold, på en hvilken som helst måte være seg mekanisk, elektronisk, reprografisk eller annen måte, er forbudt, hvori også inkluderes spredning, offentlig kommunikasjon eller distribusjon, uten forutgående skriftlig godkjennelse av SALTO eller andre rettmessige eiere.

SALTO vil ikke være ansvarlig for noen skade som følge av brukers omgang med hjemmesidens innhold eller brukers brudd med hvilke som helst juridiske bestemmelser som her er gjeldende.

Lenker

SALTO er ikke ansvarlig for eksterne lenker som måtte være inkludert på hjemmesiden fordi SALTO ikke kontrollerer slike, hvorfor bruker har adgang til innhold på hjemmesiden under eget ansvar og under bruksbetingelsene i kraft for slike lenker.

Innhold

Registrert bruker forplikter seg på proper bruk av innhold og tjenester gitt av SALTO til hjemmesiden og derfor ikke benytte disse i ulovlige aktiviteter (dette til orientering og således ikke fullt detaljert), eller til å forårsake skader på SALTOs, leverandørers eller annen tredjeparts fysiske eller logiske systemer, eller til å introdusere eller spre noen datamaskinvirus eller andre fysiske eller logiske systemer som kan forårsake ovennevnte skader.

SALTO vil rettsforfølge alle brudd på ovennevnte bestemmelser så vel som rettstridig bruk av innhold vist på hjemmesiden og vil utøve alle tilhørende sivile og kriminelle handlinger tillat av loven.

Bruk av område for programvareregistrering

Hjemmesiden tilbyr kunder og leverandører å oppdatere SALTOs programvare til nye versjoner.

  • Prosedyre for medlemskap i programvareregisteret inkluderer 2 trinn:
  1. Anmodning om registrering, hvormed du må utfylle et skjema på hjemmesidens lenke til 'Programvareregistrering,' inneholdende personopplysninger, programvareserienummer vist på SALTO Systems CD. Så snart skjemaet er utfylt, trykker du på knappen 'registrere.'
  2. Registreringsbekreftelse, hvormed din avsendte anmodning avstedkommer systemets registreringsbekreftelse til epostadresse opplyst av bruker hvori antas en periode på 72 timer hvor SALTO kan sjekke serienummer samt aktivere system for programvareoppdatering.
  • Gratis registrering: prinsipielt og uten ulempe for at dette skulle endres i fremtiden er oppdateringstjenesten for programvare gratis for brukeren.
  • Forvaringsregler: så vel 'programvareregistreringsområde' som 'begrenset område' (for distributører) gjør bruk av 'passord,' eller parafering, som er alene under brukerens ansvar å holde i forsvarlig konfidensialitet, hvorfor alle skader, utgifter og/eller alle typer ødeleggende konsekvenser som følge av brudd på slik forpliktet konfidensialitet heri inkludert tredjeparts ødeleggende handlinger som følge av samme brudd påhviler brukeren som har brutt disse konfidensialitetsbestemmelser.

Ikke desto mindre vil SALTO ensidig og uten prior notis kunne endre, annullere eller fjerne det autoriserte passord såfremt SALTO har hatt kjennskap til ikke-avtalt bruk av begge områder av registrert bruker.

  • Kommunikasjoner og beskjeder: enhver kommunikasjon og beskjed vil anses som effektuert, og for alle hensikter, når overført elektronisk til brukers avgitte epostadresse i skjemaet for Anmodning om registrering. Det påhviler derfor bruker en forpliktelse til å informere SALTO om alle relevante endringer i personopplysninger og epostadresse slik at SALTO kan informere bruker om alle relevante hendelser. Bruker anerkjenner eksplisitt at avgitte opplysninger er gitt av bruker selv samt at de er fullt og helt sanne.

SALTO forbeholder seg retten, uten prior notis, til å endre hjemmesiden som SALTO selv ser nødvendig, og derfor endre, fjerne eller tilføye både innhold og tjenester så vel som måten disse vises eller søkes.

Disse juridiske rettigheter er regulert i alle punkter av spansk lov.